इन्दिरागाॅधी कीजयन्ती पर श्रद्धासुमन आर्पितकरते अध्यक्ष अजय

काग्रेस प्रदेश  कार्यालय मे स्व0प्रधान मंत्री इन्दिरागाॅधी की जयन्ती


पर श्रद्धासुमन आर्पित करते प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लूइन्दिरागाॅधी की जयन्ती


पर श्रद्धासुमन आर्पित करते प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू

Like us share us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *